<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Century Gothic;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(255,0,0);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" title="نام: 1ل.jpg نمایش: 0 اندازه: 10.4 کیلو بایت" src="http://forum.persianew.com/attachment.php?attachmentid=1558&d=1447609327" alt="نام: 1ل.jpg نمایش: 0 اندازه: 10.4 کیلو بایت" width="315" height="127" border="0" /></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span><a rel="nofollow"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://8pic.ir/images/71118093817743429333.gif" alt="" /></a></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://facesky.ir/file/attachment/2015/11/0a5a4f27a2a223ed5c220d9b68fc9186_view.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">آری دنیــــــا من از جنس گُلم،مـــادرم ، </span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">مؤمنُ وعاشقم، مهربانم به لطافت گلهای بهاری </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">گر خطر افتد حریمم را، در هم می کوبم بی حیا ئی را </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">یـــادت مــی آید دنیـــــا ؛در عصـر طـاغــوت و اســـتبداد، <br /></span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">که چطور کشف حجاب هدیه شاهِ ایران به زنان این سرزمین بود </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">مگر او نمی دانســــت ؟ من فاطمـــی ام؛زینبی ام، <br /></span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">گر پای حریم دین و عفتم افـتد یک تنه مشت فولادین می شوم </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">من زنی مســــلمانم! برده نیســــتم،،، ای ندایِ تاریــــخ،،،تو بگـــو! </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">بگو چقدر تو را ورق زدم تا روز عزتم بیاید! تا فرزند فاطمه بیاید و بگوید </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">کلام پر معنایش را که ؛از دامن زن ؛ مَــرد،به معراج مــی رود! </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">تاریخ، تو خوب می دانی مرا با می و میخانه کاری نیست </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">من چو زنان غرب تاریخ مصرف نمی خواهم که روزی در زباله دان تو بیافتم ... من زن مسلمانم.</span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">پاسدارعزتم،، حیا دارم.به بلندای شَرَف، بردگیِ آزادی ! سکولار را ننگ میــــدانم </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">من مادری از جنس گُلم با فرزندانی از جنس عزّت و شرفِ فاطمی،زینبی <br /></span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">ایران خوبم می دانم غبار خستگی تاریخ بر روی چهره ات نشته </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">نترس ایران من! نترس ،،،می بینی طلوع خورشید را </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">آری دنیا شاهد باش ما زنیم از جنس مقاومت </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">سکوت بس است...توهین بس است! </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">بی حیـــایی بس اســـت...! </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">با خورشید باید تاریکی ها را پایان داد </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">ما مُشـــتها گره کرده ایم و به پا خواسته ایم </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">و بر لاله های چاک چاک و پرپرمان،لالایِ شهادت،<br /></span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">خورشیدخوبم چه زیبا درخشیدی بر پهنای سرزمین لاله ها </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">ما درس مقاومت را از مادرمان زهرا به ارث برده ایم ، جان می دهیم اما؛</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;"> تن به ذلت نمی دهیم ...آری اگر زهرا نبود ولایت علی ریشه نمی داد! </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">« کربلا در کربلا می ماند،</span></strong></span><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">اگر زینب نبود </span></strong></span>»آری دنیا تو شاهدی که </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">تاریخ ندارد از خود چنین نشانی، انقلابی از جنس زن و مرد </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">خوب می دانی گر پای غیرت دین وناموس افتد </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">در مکتب ایمان و عشق ومقاومت زن و مرد نداریــم <br /></span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">دیدی طلوع خورشید را بر آسمان تاریک ایران ســرافراز مان </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">دیدی چطور این مشت فولادی، استکبار بلوک غرب و شرق را در هم کوبید </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">دیــدی خمیــنی ِ کبیــــر«ره» از تَــبــارِ عَــلَویّـــون، در شـــأنِ مـــا  چـــه گُــــفت: </span></strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(255,0,255);"><strong><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: large;">قرآن کریم انسان ساز است وزن ها نیز انسان ساز  این عظمتی که اسلام به مقام زن بخشید</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><span><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Adobe Arabic',serif;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';">*شماهم میآئین عضوفعّال گروه مشاورۀخانواده باشین*</span></span></span><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://zibasazweb.persiangig.com/weblog/ax/11.gif" alt="" width="345" height="36" /><br /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/2011112116010299_can67.gif" alt="2011112116010299_can67.gif" width="54" height="70" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.up.iranjoman.com/images/hzq2gg5h3t7ipi7aixe3.jpg" alt="hzq2gg5h3t7ipi7aixe3.jpg" width="313" height="72" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/2011112116010299_can67.gif" alt="2011112116010299_can67.gif" width="54" height="70" /> </span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span style=" color:rgb(0,153,0);"><span style=" color:rgb(102,0,0);"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/2011112116010299_can67.gif" alt="2011112116010299_can67.gif" width="36" height="29" /><span style=" color:rgb(51,0,0);">مشاورتربیتی خانواده،علی امیرعسجدی</span></span></span><span style=" color:rgb(102,0,0);"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Titr';"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/2011112116010299_can67.gif" alt="2011112116010299_can67.gif" width="36" height="29" /><br /></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span style=" color:rgb(0,153,0);">http://facesky.ir/pages/81 <br /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://s3.picofile.com/file/8199804184/www_roozgozar_com_2071.gif" alt="www_roozgozar_com_2071.gif" width="422" height="49" /></span></span></span></p>
مهدی شمالی
✿◕ ‿ ◕✿ پسند ✿◕ ‿ ◕✿