21 اسفند, 1396 از
فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد
با همه مردم شهر، زير باران بايد رفت
دوست را، زير باران بايد ديد
عشق را، زير باران بايد جست
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی