21 اسفند, 1396 از
در نزن!
رفته ام از خویش
ڪسی منزل نیست ...
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
در نزن که پشت در کسی نیست سالها ست که این خانه دل خالیست غبار گرفته دلم را ببین که حاکیست
reyhan(ناظر ارشد)
عالی