21 اسفند, 1396 از
زردترین اتفاق دنیا پاییز نیست ، نبودن توست
اتفاقی که لحظه به لحظه می افتد !
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی
( zahra (sanaz rahimi
عالی