23 اسفند, 1396 از
کمکم کن درد را احساس کنم ....
اطمینان دارم درد حداقل به من اجازه خواهد داد بدانم زنده ام .....
من واقعا احساس مردگی میکنم
#روانشناسی_رنج#آرتورآنو