<div class="activity_feed_content_status">
<p style="text-align: center;"><span><span><span><span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 21pt; font-family: '2 Davat';"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://s1.picofile.com/file/6856304824/3y1ieoctz4urjmivxvw.png" alt="3y1ieoctz4urjmivxvw.png" width="171" height="63" /></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/mojahedian/klgjyg.gif" alt="[تصویر: klgjyg.gif]" width="337" height="66" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.ayehayeentezar.com/images/icons/goleroz1..gif" alt="gol." width="63" height="84" /></strong></strong><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_h.mahdi.aj__3_.gif" alt="1_h.mahdi.aj__3_.gif" width="272" height="94" /><strong><strong><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.ayehayeentezar.com/images/icons/goleroz1..gif" alt="gol." width="63" height="84" /></strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(204,39,216); font-family: '_MRT_Khodkar'; font-size: 48px;"><span style=" color:rgb(0,102,0);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.thesmilies.com/love/00800000.gif" alt="00800000" width="34" height="37" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20138062212280692671405128490.1521.jpg" alt="thumb_HM-20138062212280692671405128490.1" width="369" height="127" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.thesmilies.com/love/00800000.gif" alt="00800000" width="34" height="37" /></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="تبلیغ=مسدودیت/file/attachment/2015/10/d9259b7f552df5dd81742aa5d9304bae_view.jpg" alt="" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="تبلیغ=مسدودیت/file/attachment/2015/10/119b6249af47ee22669c2955fa978a43_view.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style=" color:rgb(0,51,0);"><strong><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-size: large;">زندگي را به تمامي زندگي كنیم.امام علی «عَلیه السَّلام»میفرمایند تا زنده اید زندگی کنیــــد... دردنيا چنان زندگي كنیم بي آنكه اندکی به آن وابسته باشيم.همچون نيلوفري باشیم در ورای آب ، زندگي در مردآب ، ریشه در آب ولی به نوعی افتخار آمیز در روی مردآب!... زندگي به موسيقي نزديك تر است تا به رياضيات.... رياضيات بیشتروابسته به ذهن اند،البته در عشق نیز میکنجند....<br /> <span style=" color:rgb(0,128,0);">ولی زندگي در ضربان قلبهامان ابراز وجود مي كند،وبا ایمان به مبدإءُ معاد، و احساس و درک هوشمندانۀ حقیقت هستی، روابط کلامی ونگاه و شنیدار و لمسِ انسانها تبلور یافته و با تشکیل خانواده قوام و دوام مییابد...</span></span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style=" color:rgb(0,51,0);"><strong><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-size: large;"> <span style=" color:rgb(51,153,102);">همه میدانیم که گروهی به راست گروهی به چپ و گروهی در راه راست و «حیات انسانی زندگی »میکنند...</span><br /><span style=" color:rgb(51,153,102);"> زندگي در عین حالی کهبظاهر ساده است؛ خطر پذیری دارد شجاعت میخواهد تا وارد وادی پاکی و قداستها شده و سرافراز و پاینده شد...</span><br /><span style=" color:rgb(51,153,102);"> حتّی اگر به ظاهر خیلی چيزهارا از دست بدهیــــم،،، </span></span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style=" color:rgb(51,204,204);"><strong><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-size: large;">میتوانیم پیروز عرصۀ میدان باشیــــم ،،،چون امام حســــین«علیه السَّلام»و یاران وفادار و جاودانه اش...<br /> با دستهاي تهي آمده ايم،و با دستهاي تهي خواهيم رفت.نه،،،ولی باید ره توشه ای آماده سازیم،سفر پر خطر و عاقبت فیروزی از آن اهل تقوی و یقین خواهد بــــود...</span></span></strong></span><span style=" color:rgb(0,51,0);"><strong><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-size: large;"><br /> <span style=" color:rgb(255,153,204);">چيزي نيست كه از دست بدهيم، فرصتي بسيار كوتاه به ما داده اند، تا سرزنده باشيم، تا ترانه اي زيبای خود را بسرائیـــم و با ترنُّمِ عشق، بخوانيم،،،،</span><br /><span style=" color:rgb(255,153,204);"> و فرصت به پايان خواهد رسيد. آري، اين گونه است كه هر لحظه غنيمتي است...</span><br /><span style=" color:rgb(255,153,204);"> زندگي با همۀ زوایای دقّت و تمرکز بسیار پیچیده و دقیق و علمی و اسرارآميز است.... </span><br /><span style=" color:rgb(255,153,204);"> زندگي در نظام فتو سنتز،،،بر هر برگ، هر درخت، بر تك تك شنهاي ساحل دريا نوشته شده است....</span><br /><span style=" color:rgb(255,153,204);"> زندگي در هر يك از انوار زرين آفتاب گنجانيده است....</span><br /><span style=" color:rgb(255,153,204);"> هرورقش دفتریســــت،،، معرفتِ کردگار...</span><br /><span style=" color:rgb(255,0,255);"> به هر چه بر مي خوري زندگي است، با تمام زيبايي هایش... </span><br /><span style=" color:rgb(255,0,255);"> چه زیباست بامعرفت و ایمان عشق و اخلاص، واقعي تر زندگي كنیم.نقاب ها را كنار بگذاریم...</span><br /><span style=" color:rgb(255,0,255);"> گویا گیر و پیچ و جاذبه های دنیا،،، بر قلبها و شانه هامان سنگيني مي كنند. یعنی میشه؟؟؟همه رياكاري ها را كنار بگذاریم؟؟؟. خالی از هر شیله پیله ای، شفاف و زلال باشیم؟؟؟.</span><br /> <span style=" color:rgb(255,0,0);">البته خالي از دردسر نخواهد بود، اما همين مشکلات ودردسر ارزش آن را دارد، زيرا تنها پس از آن دردسرها و گرفتاریها و مبارزه با سختیها و پلشتیهاست ،،، كه رشد پيدا مي كنيم و بالغ وبالنده مي شويم. </span><span style=" color:rgb(255,0,0);">جدّاً باید هر لحظه با گذشته وداع كنیم. در دنياي وسیع و پیچیده و ناشناخته متحوّل شویم تا به دنياي وسیعتر و نورانی تر ناشناخته تری راه يابيم،</span><span style=" color:rgb(255,0,0);">آری با تحوّل که نوعی؛ مُردن از گذشته! و لحظه به لحظه تولد يافتن خواهيم توانست زندگي را زندگي كنيم و مرگ را نيز هم،به تولدی دوباره تبدیل کنیم،،، تا از مَلَک پَرّان شویم...</span><span style=" color:rgb(255,0,0);">پس باید تلاش كنیم كه زندگي را تا میتوانیــــم، بفهميم، زندگي را زندگي كنیم... تلاش كنیم ایمان و اخلاص و عشق را بفهميم، عاشق شویم....</span><span style=" color:rgb(255,0,0);">بگذار اين قاعده اساسي زندگي باشد، يكي از اساسي ترين قواعد: هر چه نسبت به خودت باشيم ، نسبت به ديگران هم همان خواهيم بود. </span><br /><span style=" color:rgb(255,0,0);"> اگر خدا و خود را دوست بداري، ديگران را هم دوست خواهي داشت.</span><br /><span style=" color:rgb(255,0,0);"> زندگي فقط فرصتي است براي تعالي، براي بودن،،،، براي شكوفا شدن.... زندگي به خودي خود ،بستری برای تعالی و درک و فهم و شعور و هوشمندی است....</span></span></span></strong></span></p>
<span style=" color:rgb(128,0,0); font-size: x-large;">تا وقتي خلاّق نباشيم قادر نخواهيم بود آن را با رضايت خاطر پر كنيم....</span><br />
<p style="text-align: justify;"><span style=" color:rgb(0,51,0);"><strong><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(128,0,0);"> همۀ ما نغمه اي در دل داريم كه بايدبه بهترین شکل سراييده شود و رقصي هنرمندانه كه بايد در هســــتی به نمایش در آيد.</span><br /> <br /><span style=" color:rgb(128,0,0);"> مرگ تنها براي كساني زيباست كه، زيبا زندگي كرده اند... از زندگي نهراسيده اند... شهامت زندگي كردن را داشته اند... كساني كه باایمان،عشق ورزيده اند، دستی افشانده اند، دانه ای کشته اند، تا دیگران بخورند... </span><br /><span style=" color:rgb(128,0,0);"> و زندگي را جشن گرفته اند... پس: هر لحظه را به گونه اي زندگي كنیم، كه گويي واپسين لحظه است. و كسي چه مي داند؟ شايد آخرين لحظه باشد!!!!</span></span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /></a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span><span><span style=" color:rgb(0,102,0);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><a rel="nofollow"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /></a></span></strong></span></span></span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span><span><span style=" color:rgb(0,102,0);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><a rel="nofollow"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /></a><strong><a rel="nofollow"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/forum/flower%20%281%29.png" alt="رمان 98لاو" /></a></strong></span></strong></span></span></span></span><br /><a rel="nofollow"><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium; color:rgb(153,51,102);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span><span><span style=" color:rgb(0,102,0);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><span style=" color:rgb(0,128,0);">صمیمانه براتون دعا میکنم که باایمان؛سالم،صالح وشادباشید</span><br /></span></strong></span></span></span></span><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);">دوستان خوبم؛درود بفرستیم بر جوانانِ محجوب حسینی</span></strong></span></span></span></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="تبلیغ=مسدودیت/go.php?url=http%3A%2F%2Fmanotoface.com%2Fmoshavereh" rel="nofollow"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/02/www.roozgozar.com-2106.gif" alt="www.roozgozar.com-2106.gif" width="476" height="60" /></a><br /><span style="font-size: medium;"><strong><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span style="font-family: IranNastaliq, serif;"><span style=" color:rgb(51,255,51);"><span style="font-family: 'B Titr';"><span style=" color:rgb(0,0,153);"><span style="font-family: 'B Titr';"><span style=" color:rgb(51,204,0);"><span style=" color:rgb(0,102,0);"><span style=" color:rgb(192,0,0); font-family: Andalus;"><span style=" color:rgb(192,0,0); font-family: Andalus, serif;"><span style="font-family: Andalus;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span style="font-family: IranNastaliq, serif;"><span style=" color:rgb(51,255,51);"><span style="font-family: 'B Titr';"><span style=" color:rgb(0,0,153);"><span style="font-family: 'B Titr';"><span style=" color:rgb(51,204,0);"><span style=" color:rgb(0,102,0);"><span style=" color:rgb(192,0,0); font-family: Andalus;"><span style=" color:rgb(192,0,0); font-family: Andalus, serif;"><strong><span style=" color:rgb(255,0,0);"><span style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span style=" color:rgb(153,0,0);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><span style="font-family: '_L4i_Koodak';"><strong><span style="font-family: Arial, 'sans-serif'; color:rgb(0,176,240);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.smileyarena.com/emoticons/Main/Love_Hearts/spin.gif" alt="spin.gif" /></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span><span style="font-size: large;">علی</span></span><span style="font-size: large;"> امیرعسجدی مشاورتربیتی خانواده</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span><span style="font-size: medium;"><strong><span style=" color:rgb(255,0,0);"> <span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span style=" color:rgb(153,0,0);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><span style="font-size: 16pt; font-family: '_L4i_Koodak';"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial, 'sans-serif'; color:rgb(0,176,240);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.smileyarena.com/emoticons/Main/Love_Hearts/spin.gif" alt="spin.gif" /></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span><br /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/83792034203949782556.gif" alt="Click here to enlarge" width="56" height="47" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://s3.picofile.com/file/7404947197/27.gif" alt="27.gif" width="150" height="50" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/83792034203949782556.gif" alt="Click here to enlarge" width="56" height="47" /></p>
</div>
<p style="text-align: center;"> </p>
مریم(مدیرکل)
[̲̅L̲̅]♣ [̲̅I̲̅]♠ [̲̅K̲̅]♥ [̲̅E̲̅]♦
┊  ┊  ┊  ♥
┊  ┊  ♥
┊  ♥
مهدی شمالی
✿◕ ‿ ◕✿ پسند ✿◕ ‿ ◕✿