Let it Snow
11 فروردین, 1396 از
این دو پرنده از صمیم قلب عاشق هم هستند ؛ انسان ها گمان می کنند فقط خودشان احساس و عاطفه یا درک و شعور دارند. به همین خاطر، وقتی کمی به کار یا رفتار بقیه جانداران دقت می کنند و نشانه هایی از درک یا احساس را در آنها می بینند تعجب می کنند.
این در حالی است که درک و احساس، بخشی جدایی ناپذیر از وجود هر موجود زنده است و همین دو امر است که آنان را در چرخه حیات نگه داشته است.
مرغ عشق آفریقایی یک گونه از طوطی های بومی آفریقا است که مدت زیادی کنار همسر خود می ماند و علاقه خود را به او نشان می دهد.
پل هاردینگ که این تصاویر را گرفته، می گوید: آنان چنان مجذوب هم بودند که با هیچ بیانی نمی توان توصیفش کرد و به هیچ نحوی نمی توان نشانش داد. آن دو، یک مرغ عشق بیشتر نبودند.
این دو پرنده ی زیبا از صمیم قلب عاشق هم هستند + عکس
این دو پرنده ی زیبا از صمیم قلب عاشق هم هستند + عکس
این دو پرنده ی زیبا از صمیم قلب عاشق هم هستند + عکس
پیوست ها