9 اردیبهشت, 1397 از
یک دقیقه با خدا
خداوندا ".......! آرامم ڪن همان گونه ڪه دريا را پس از هرطوفاني آرام ميڪني...
راهنمايم باش ڪه در اين هستي... سردرگم نشوم...
ايمانم راقوي ڪن... ڪه تو را در تنهايي خود گم نڪنم...
" خداوندا "......! من فراموش ڪارم اگر گاهي يا لحظه اي فراموشت ڪردم... اي رحمتِ سرشار؛ فراموشم نڪن...
" خداوندا ".....! رهايم مڪن حتي اگر همہ رهايم کردند...
خداوندا تقديرعزيزانم را انگونه ڪہ صلاح ميداني رقم بزن . . .