20 اردیبهشت, 1397 از
#یک روز غـــم #فـــــال مرا می فهمی
#این سایـــه ی #دنبال مرا می فهمی
#کم طعنه بزن به #کوچـه گردی هایم
#تنها که شدی حال #مــرا می فهمی
#تلخ نویس💕roza-rezvani💕