اسفند 15, 2015 از
وفاداری یک زن زمانی
معلوم میشود که مردش
هیچ نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی معلوم
میشود که همه چیز
داشته باشد...
1 Liked
 این را می پسندند