اسفند 15, 2015 از
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری است
که این شگفت ترین نوع خویشتنداری است…
1 Liked
 این را می پسندند