اسفند 15, 2015 از
امروز را بی قضاوت تنها شاهد باش …
هر رفتاری از دیگران
قصه ای دارد شاید پر غصه ..
نا آگاهی ها را خرده مگیر
تو مهربان باش ….
1 Liked
 این را می پسندند