اسفند 15, 2015 از
خدایا؛ ذات تو عشق است،
صورت تو عشق است،
رنگ و جان مایه‌ی تو عشق است
انسان؛ کتابیست
که پیام عشق را در آن تحریر کرده‌ای
از تو تقاضا دارم
كمك كن
تا هيچ حقيقتی را
فدای هيچ مصلحتی نكنم
و يك انسان باشم.
1 Liked
 این را می پسندند