آرین شایگان
از on شهریور 10, 2018
5 views
نازار دلی را که تو جانش باشی
معشوقه پیدا و نهانش باشی
زان می ترسم که از دل آزردن تو
دل خون شود و تو در میانش باشی.
"ابوسعید ابوالخیر"