اسفند 15, 2015 از
سکوت و لبخند دو ابزار قدرتمند هستند.
لبخند راهی است برای حل مشکلات بسیار
و سکوت راهی برای اجتناب از مشکلات بسیار.
پس همواره در سکوت لبخند بزن…
1 Liked
 این را می پسندند