اسفند 16, 2015 از
<p> آنقدر "تعویض" نکنید!!!</p>
<p>به خدا گاهی می توان,</p>
<p>رابطه ها را "تعمیر" کرد!</p>
<p>حتی… با یک لبخند عاشقانه !!!</p>
1 Liked
 این را می پسندند