اسفند 16, 2015 از
افسردگی چرا
وقتی هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم
وقتی راه های زیادی هست که نرفته ایم
وقتی کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم
وقتی کسانی به نیروی عقل و توان بازوی ما نیازمندند
وقتی نیروی عشق در قلب ماست
وقتی دلمان می تپد برای کسانی که دوسشان داریم
برای سرزمینی که متعلق به ماست
وقتی اندیشه های بزرگ درسر داریم
وقتی آرزویمان جهانی آباد و آرام است
افسردگی چرا
وقتی می توانیم افکارمان را بنویسیم
یا نقاشی کنیم
وقتی می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم.!
1 Liked
 این را می پسندند