اسفند 16, 2015 از
تو نمی‌توانی انسانی را تصاحب كنی،
زیرا او یك شخص است.
تصاحب فقط با اشیاء ممكن است.
اگر هنوز به دنبال تصاحبی؛ عشق تو شهوت است.
1 Liked
 این را می پسندند