اسفند 16, 2015 از
و تنها بنایی که هر چه بیشتر بلرزد
محکم تر میشود ، دل آدمی است !
دل هاتون همیشه لرزان و لب تون همیشه خندان رفقا...
1 Liked
 این را می پسندند