اسفند 16, 2015 از
به قدری قوی و قدرتمند باشید
که هیچ کس و هیچ چیز قادر به بر هم زدن آرامش خیالتان نشود….
"روح سالم"
کینه نمی ورزد
دوست می دارد
خجالت نمی کشد
خود را باور دارد
خشمگین نمیشود و مهربان است…
"روح سالم"
حرص نمی خورد
همه چیز را کافی می داند
حسد نمی ورزد و خود را لایق می داند…
"روح سالم"
نیازی به رقص و پایکوبی و تظاهر به خوشی ندارد…