35 views
عجیب نیست اگر میان این همه آبی نگاهت، تشنه ام! دیر کنی ، لحظه هایم شهید می شوند و کسی نا آشنا جنازه ی مرا به یاس های پرپر شده می سپارد که نه نشانی از خواب تو دارد نه ترانه ای برای وداع! برایم کمی آب و آیینه بیاور! تمام قد که روبرویم می ایستی ، هوس می کنم دو رکعت نیاز به نیت چشمانت بخوانم... می خواهم مثل تمام پروانه ها ، در آخرین نماز بلند ِ قامتت ، آه شوم و ببارم ...
ĦѦღi∂ɛн
لایک
1
1
25 دی, 1397
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون...!!!خواهری
1
1
25 دی, 1397
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون...!!!داداشی زنده باشید
1
1
25 دی, 1397
ققنوس(ناظر ارشد سایت)
💜 💛 💚 💙 💖 💜 💛 💚 💙 💟 💜 💛 💚 💙 💗 💖 💟 💛 💜 💚 💙 💖 💗 💟
1
1
27 دی, 1397
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون..،!!!داداشی زنده باشید
1
1
29 دی, 1397