💕bano-iran💕
از on فروردین 15, 2019
2 views
عجیب نیست اگر میان این همه آبی نگاهت، تشنه ام! دیر کنی ، لحظه هایم شهید می شوند و کسی نا آشنا جنازه ی مرا به یاس های پرپر شده می سپارد که نه نشانی از خواب تو دارد نه ترانه ای برای وداع! برایم کمی آب و آیینه بیاور! تمام قد که روبرویم می ایستی ، هوس می کنم دو رکعت نیاز به نیت چشمانت بخوانم... می خواهم مثل تمام پروانه ها ، در آخرین نماز بلند ِ قامتت ، آه شوم و ببارم ...
8 دوست دارند این را.
ĦѦღi∂ɛн
لایک
💕bano-iran💕
ممنون...!!!خواهری
ققنوس(راهنمایی سایت)
لایک
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداشی زنده باشید
ققنوس(راهنمایی سایت)
💜 💛 💚 💙 💖 💜 💛 💚 💙 💟 💜 💛 💚 💙 💗 💖 💟 💛 💜 💚 💙 💖 💗 💟
💕bano-iran💕
ممنون..،!!!داداشی زنده باشید