💕bano-iran💕
از on خرداد 2, 2019
2 views
❤ خیلی ها دوست دارند جایِ آدم معروف ها ، سیاستمدارها و یا دکتر ، مهندس ها باشند ! من اما دلم می خواهد جایِ کسی باشم که تو ، عزیزم صدایش میزنی ... خاص
11 دوست دارند این را.
ققنوس(راهنمایی سایت)
💕bano-iran💕
مـــ🌹ــــرســــ🌸ــــی...!!!داداشی ققنوس
سید مهدی
💕bano-iran💕
ممنون....!!!داداش گلم سرفرازم کردی
amir farzan
به به عالی
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداشی
reyhan(ناظر ارشد)
لایک
💕bano-iran💕
ممنون...!!!reyhaneجان خواهرگلمـ💖
ayatolla hkhamanesh
یواش یواش دارم عاشقت میشم
💕bano-iran💕
خخخخخخ ممنون بامنی...!!!