💕bano-iran💕
از on خرداد 10, 2019
2 views
آخرین روزهای اسفند است از سر شاخ این برهنه چنار مرغکی با ترنمی بیدار می‌زند نغمه، نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه‌های بهار؟ «شفیعی کدکنی»
5 دوست دارند این را.
reyhan(ناظر ارشد)
لایک
💕bano-iran💕
ممنون...!!!reyhaneجان خواهرگلمـ💖
ققنوس(راهنمایی سایت)
💕bano-iran💕
مـــ🌹ــــرســــ🌸ــــی...!!!داداشی ققنوس
ققنوس(راهنمایی سایت)
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداشی
سید مهدی
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداش مهدی
ققنوس(راهنمایی سایت)
💕bano-iran💕
ممنون...!!!داداشی