اسفند 16, 2015 از
کل هستی را انرژی ای فرا گرفته است
که از تو محافظت می کند و مراقب توست.
این انرژی همیشه در دسترس است
اما اگر تو از آن بی بهره هستی، فقط خودت مقصری.
اگر تو درهایت را بسته نگاه داری
ممکن است با وجود درخشش خورشید در آسمان، در تاریکی به سر بری.
در مورد خداوند نیز اینگونه است:
عشق خداوند همواره جاری است اما قلب های ما به روی آن بسته اند.
قلبت را در اختیار خداوند بگذار تا بتوانی دریافت داری.
تا بتوانی همراه با کل به تپش در آیی، هماهنگ با کل…
آنگاه خیر و برکتی عظیم نصیب تو می شود…
1 Liked
 این را می پسندند