💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
از on 16 اردیبهشت, 1398
37 views

❤💙👐💕roza-rezvani💕
┅┅✿🍃❀💜♥️❀🍃✿┅┅

خوش نشين بر لب آبی که روان ميگ
تا که احساس کنی عمر چنان ميگذرد

 از صدای گذر آب چنان می فهمی
 تندتر از آب روان عمر گران ميگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
 آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست.
   ┅┅✿🍃❀💜♥️❀🍃✿┅┅
💕bano-irani💕

علی[ناظر سایت]
لایک
1
1
16 اردیبهشت, 1398
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون...!!!علی جان
1
1
16 اردیبهشت, 1398
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
💖ممنون....!!!ققنوس عزیز💖
1
1
17 اردیبهشت, 1398