اسفند 16, 2015 از
هیچ و باد است جهان
گفتی و باور کردی؟!
کاش، یک روز، به اندازه ی هیـــــچ
غم بیهوده نمی خوردی!
کاش، یک لحظه، به سرمستی بــــــاد
شاد و آزاد به سر می بردی..
بزرگ شو
بزرگــــــــــــ
اما سوال های کودکی یادت نرود..!
1 Liked
 این را می پسندند