💕bano-iran💕[ناظر سایت]
از on 30 تیر, 1398
68 views

💕roza-rezvani💕
❤️غصه ی دنیا ندارم، چون تو

❤️دنیایم شدی

❤️حسرت فردا ندارم، چون تو،

❤️فردایم شدی

❤️داده ام گلخانه ام را دست

❤️تو ای نازنین

❤️باغبان.مهربان.جمله.گلهایم
💕bano-irani💕

9 کاربر خوشش آمده
💕bano-iran💕[ناظر سایت]
زنده باشیدرفیق
1
1
30 تیر, 1398
ققنوس(ناظر ارشد)
▂▃▄▅▇█▓▒░لایک░▒▓█▆▅▄▃▂
1
1
30 تیر, 1398
💕bano-iran💕[ناظر سایت]
ممــــنون...!!!داداشی
1
1
31 تیر, 1398