ایا صندلی داغ خوب:
تو چند تا سایت عضوی:
بهترین سایت کدوم :
در کل ادم مغروری یا معقول:
تو کدوم سایت دوستان خوبی داری:
شده تا حالا کسی ناراحت کنه :
مهمان نوازی :
اگر کسی با بد رفتاری کنه چه جوابی میده :
رنگ پوست سفیده یا سبزه:
چه غذایی رو بیشتر دوس داری :
2 Liked
و  خوشش آمده
محیا جوابی ندادی اینجا
1 Liked
 خوششان آماده از این