بهترین روز شما کی بوده:
وبد ترین روز شما :
با دریا و رودخانه برفی و کوه یخی جمله بساز :
از شهر خودت خوشت میاد :
بهرین بستنی مال کدوم شهر:
دوست داری خونه شما کنار دریا باشه . یا کوهستان:
منو چطور پیدا کردی :
2 Liked
 خوششان آماده از این
سلام خوبی کجایی جواب نیومد