در حال نمایش یک پست
1-متولدجه ماه وچه سالی هستی؟خردادسال3/21/1364
2-خوابت چه رنگیه؟بهترین خوابی که دیدی؟خوابای من رنگی رنگیه بیشترش سبز
3-چندتاخواهربرادرهستید؟باخودم3تا1خواهر1برادرازخودم کوچکتردارم چندمین فرزندی؟اولی
4-آخیرین اس ام اسی که فرستادی به بودوچی بود؟به آبچی ترساکه جواب ندادچندروزبعش اس دادرویازنده ای
5-چندبارتصادف کردی؟یکبارشدیدنبودشدیدترینش بگو؟تصادف شدیدنداشتم
6-دوست داشتی کی باشی که الان نیستی؟خودم باشم آزادباشم که متاسفأآزادنیستم دربندم
7-اگه بخوای یکیواززندگیتdeletکنی اون کیه؟پدرم چون مصبب بدبختیامه تاتقی به توقی میخوری میگه تورامیبرم بذارم آسایش گاه معلولین ذهنی
8-بهترینsmsیی که تاحالادریافت کردی وبیشرازبقیه توinboxنگهداشتی؟ازآبچی ترسابوده من اردست بابامinboxهمیشه خالی نگهمیدارم
9-بی پرده ازعلایقت؟بی پرده خواستی منم بی پرده میگم بایدروراست باشم دیگه نه؟من بشدت عاشق علیم علی زربین اما...!چون بهت قول دادم کاری بکارش ندارم
10-هیجان انگیزترین کازی که کردی جی بوده؟زنگ زدن به دخترم محیاالانم بهش فکرمیکنم دستام میلرزه قلبم میفته به طپش تنم یخ میشه
11-قراره باتهترین کسی که توزندگیته ودوسش داری بری برای 1ساعت جایی توی شهرتاب بخوریدجاشم قراره توتعیین کنی کجامیرید؟بادخترعمومریم میرم پارک ارم ترن سواری
12-چه نوع سبک موسیقی رو‌میپسندیدوخواننده مورده علاقتون؟پاپ شادکردی خواننده موردعلاقه مجیداخشابی
13-وقتی اعصبانی میشی باکی یاچه کاری بهت آرامش میده؟هیشکی سکوت وچرخیدن زیرباران
14-عصبی میشی چه عکس العملی داری؟دعواراه میندازم
15-بهترین خاطرات عمرت؟خاطرت دوران مدرسه یبایه‌ معلم داشتم به اسم فروغی همیشه باصدای بلنددرس میدادبلای سرش آوردم ازاخراج بدترشد
16-اگه بخای به هوش خودت نمره بدی چه نمره ای میدی19چون هیچکس ننیتانه 20مطلق باشه
17-بهترین جمله ازنظرشما؟زندگی ینی شنیدن صداقلب داداش
18-مهمترین وپرتکرارترین نصیحتی پدرتون بهتون کرده چی بوده؟توحرف نزن دخالت نکن اگه بکنی میبرمت بذارم بهزیستی
19-اولین چیزی کهتوسختیابهش متسل میشی چیه؟اول خدابعدش امام رضا؟
20-چندبارعاشق شدی؟آخرین باری که عاشق شدی کی بوده؟بله یباراسمش رضااحمدیان هست(بقیش توصفحه 2م جواب میدم