در حال نمایش یک پست
22-رشتت چیه وباچه؟حدفی رشت انتخاب کردی؟رشته ادامش ندادم دیبلم ردیم تجربی
23-شغل موردعلاقه پرستاری که نشدکه بشم
24-شکموای یانه؟بله بشدت
25-ازسکست میترسی یانه؟چرا؟نه به عقیده من هرشکست عامل یک پیروزیه تازه خوشحالم میشم چون باعث شده من ایرادکارم پیداکنم اصلاجش کنم تاجلوپی
26-تاحالاچندبارتوزندگیت شکست خوردی؟بدترینش خیلی میتانم بگم اصلأموفق نشدم
27-تهترین معلمی کی داشتی؟(می تونه ترتیب اولویت داشت باشه)خانم بحرامی کلاس4خانم گلبندیوآبارکلاس5آخه2بارخواندم پنجم رنجدوست معلم ادبیات بودسمسامی ععلم حرفه بقیش یادم نمیاد
28-صندلیت درجش به نظرچطوره؟افتضاح نه بخاطراینکه سوالاش سخته یاقرارسخت بشه نه من دختره سختیم فقط برااینکه باگوشیم باگوشی خیلی سخته محیامیدانه من چه میگم💖💖💖💖💖💖ممنون مریم عزیز