چون با گوشی هستی اگه با سیستم وارد بشی داری من امتحان کردمphoto_2017-10-30_23-24-26.jpg
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این