چون با گوشی هستی اگه با سیستم وارد بشی داری من امتحان کردمphoto_2017-10-30_23-24-26.jpg
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این