متولد مرداد 11 · مرد
ಥ   مسعود  ಥ
ಥ   مسعود  ಥ
پروفایل خصوصی هست.