26 آبان, 1396 از در گیلان من
9 نقش
1 Liked
 خوششان آماده از این
ققنوس
Ax ki elê lê dûman e dûman e …
Ax ki elê lê dûman e dûman e ….
آخ اله له اله له!، هوا مه آلود است…!!
(اله له: حرف ندای مخاطب)
Ax ki elê lê şevek sar e.
Şevekî tijî dûman e
آخ اله له !! شبی سرد است. شبی پر از مه است.
Şevek jî ban dekim hewar hewar
Werin ez jî le dû mame,, hevalo hevalo
شبی هم فریاد میزنم هوار...نمایش بیشتر
reza azad
ای هوار هوار . دومان دومان دومان .. شبی سرده شبی هم مه