28 آبان, 1396 از در گیلان من
4 نقش
2 Liked
و  خوشش آمده
ققنوس
می دونی می خوام چیکار کنم
میدونی میخوام کجا برم؟
میخوام برای کفترا یه خورده گندم ببرم
اونجا که گنبدش طلاست
با کفتراش پر بزنم
دوسش دارم اماممه
در خونشو در بزنم
بعضی شبا تو خونمون بابام به مادرم میگه
میخوام برم امام رضا به خدا دلم تنگ دیگه
بابام میگه امام رضا مریضا رو شفا میده
دوای درد مردمو از طرف خدا میده
میخو...نمایش بیشتر