7 اردیبهشت, 1396 از
4 نقش
vahid bbbbb
اون روزو میبینم بگردی دنبالم
بپرسی از همه هنوز دوسِت دارم
به این فکر کنم ، چی موند ازت برام
به این فکر کنی ، بدونِ تو کجام
نگاه کنی برات چی مونده از شکست؟
پُلایی که یه شب پ...نمایش بیشتر