14 فروردین, 1396 از
1 نقش
roza-rezvani
رویاجون توام نمیتانی آهنگای من بازکنی یابازمیشه؟
رویا(ناظرارشد
چرا باز میشه گلم
roza-rezvani
این خمیده بازمن سرکارگذاشته میگه آهنگات بازنمیشه الان ازش بپرسی میگه خودم میدونستم داشتم شوخی میکردم