15 فروردین, 1396 از
2 نقش
امیرطاها
خعلی گشنگ بود ...فیض اکمل بردم ...!
roza-rezvani
چی نفهمیدم؟
roza-rezvani
ممنون
امیرطاها
گفتم کع ...گشنگ بود دا ...!
roza-rezvani
آره دیگه...یکی گذاشتم ازاینم قشنکتره؟
roza-rezvani
ممنون