Let it Snow
21 خرداد, 1396 از
14 نقش
roza-rezvani
من میدانم چون خودم نوشتم
جمال فرهنگ(را
منهم می دانم چون خواندم وترکی هم میدونم
roza-rezvani
حدقل روزدولدم که دیروزبودموح منفی نداشتم محیا
roza-rezvani
خوب میفهمی بگوحرف بدی نیست که؟
جمال فرهنگ(را
خوب مگر چیشده زود بگو لطفا
roza-rezvani
هیچ بیرشی دیل
جمال فرهنگ(را
منظورت را درست نفمیدم
roza-rezvani
توکه گفتی میفهمم؟میگم هیچ نشده
جمال فرهنگ(را
اره فهمیدم که هیچی نشده
roza-rezvani
الان بدازگفتن همهث میفهمند