اسفند 17, 2015 از
2 بار پخش
پناه
ترجمه آهنگ
امروز ازم پرسیدی روزمو چطور گذروندم همونطـور که هر روز می پرسی
بهت گفتم خوبم اما واقعا نمی فهمی حالم چطـوریه
فکر می کنی بدون تو می تونم خوب باشم؟
ادامه ...