کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
دختری محکوم به زندگی
شازבہ ڪوچولو: בلتنگے ᓄـگـہ خاصیتـᓄ בاره؟!
روباه: خاصیت " בلتنگے " اینڪـہ
" بـב قِلِقِت " ᓄـیڪنـہ ...
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
رها😜
اخی😔😔😔
دختری محکوم به زندگی
بچـہ کـہ بوבیـᓄ ᓄـیـבانستیـᓄ
هر وقت گـᓄ شـבیـᓄ بایـב
سر جایـᓄـاטּ بـᓄـانیـᓄ تا پیـבایـᓄـاטּ کننـב …
ᓄــבت هاست ایستاבـہ اـᓄ
کسے ᓄـرا پیـבا نـᓄـیکنـב !!!...نمایش بیشتر
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
نمایش بیشتر