Let it Snow
18 february, 1396 by
in_this_photo:
added:
18 february, 1396
file_size:
52.7 kb
resolution:
500×500
views:
1
آدمها آنقدر زود عوض می شوند، آنقدر زود ... که تو فرصت نمیکنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها، تا دشمنی ها ، فاصله افتاده است!!! در این دنیای رویا گونه چیزی نیست که ارزش بی قراری ذهن را داشته باشد آرامش والاترین سعادتست و چیزی ارزش آن را ندارد که آرامشت را فدایش کنی و انگـــــار روزگار بـا آرزوهـــایـــــم ... ڪــــــلاغ پـــــر بـــــازے ڪـــــرد ... هـر آرزویـی ڪردم گفـــت پــــر