21 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
40.69 kb
کیفیت:
500×500
{total} بازدید:
1
ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ .... ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻢ .... ﮐﻼﻍ ﭘﺮ .... ﻛــــــﻼﻍ ....... ﭘــــﺮ؟؟؟؟؟؟؟؟ ﻧــــﻪ !... ﻛــــﻼﻍ ﺭﺍ ﺑﮕــــــــﺬﺍﺭﻳﻢ ﺑــﺮﺍﻱ ﺁﺧــــﺮ ... ﻧﮕـــﺎﻫـــﺖ ..............پـــﺮ ... ﺧــــﺎﻃـــﺮﺍﺗﺖ ............... ﭘـــﺮ ... ﺻـــﺪﺍﻳﺖ ............... ﭘـــﺮ ... ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ............ ﭘﺮ ﺟــــﻮﺍﻧﻴـــﻢ ............... ﭘـــﺮ ... ﺧــــﺎﻃـــﺮﺍﺗـــﻢ .......... ﭘـــﺮ ... ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ................ ﭘﺮ ... ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ............ ﭘﺮ ... ﻗﻠﺒﻢ .............. ﭘﺮ ... ﻣــــﻦ ........ ﭘـــﺮ ... ﺣــــﺎﻻ ﺗـــﻮ ﻣـــﺎﻧـــﺪﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻛـــﻼﻏــــﮯ ﻛـــﻪ ﻫﻴــــﭻ ﻭﻗـــﺖ ﺑـــﻪ ﺧــــﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﻧــﺮﺳﻴــﺪْ ...