25 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
107.99 kb
کیفیت:
500×585
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
.دﻟﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﻮﻣﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪان در اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯽ ﻣﻬﺮ و ﮐﻢ آﻏﻮﺷﯽ دﻟﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ و ﺗﻨﮓ اﺳﺖ دﻟﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ از آﻩ ﭘﺮ از درد ﭘﺪرﻫﺎﻣﺎن و از ﭼﺸﻢ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺗﻤﺎم ﻣﺎدر ﻫﺎ دﻟﻢ آﺷﻮب آﺷﻮب اﺳﺖ دﻟﻢ ﺳﺮد و ﺗﻨﻢ ﺑﯽ روح ﺑﯽ روح اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ، ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را و دل را ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎدﻩ ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ، و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ دارد آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﭘﺎی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ روم آرام ﮔﻮﻧﻪ ام ﺧﯿﺲ اﺳﺖ ...اﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرد اﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﺨﺖ