26 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
9.5 kb
کیفیت:
265×190
{total} بازدید:
1
زمانی در این سر زمین و وطن ما جنگ بود برا ی مردان با خدا در خانه نشتن ننگ بو د دشمن پلیدبا تمام قو ا حمله کرد به کشور ما خواست کند تصرف چند روزه اواین کشور ما بفرمان امام همه جوانان لباس رزم پوشیدند خودرابه جبهه رسانند تا سرحدجان کوشیدند چه جانانه در این راه شربت شهادت نوشیدند همه با دل و جان دفاع کردند زو طن پا کمان نگذشتند دشمن تصرف کند یک وجب خاکمان چان دادند ایثار کردنددشمن راپشیمان زارکردند دشمن بدانددر تاریخ بخواند ما همیشه جان نثاریم ز مکر دشمن وحیله او ماملت ایران همیشه بیزاریم