Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
279.57 kb
کیفیت:
476×478
{total} بازدید:
1
راهی که او میـــــــرود تــو نـــــــرو این راه مال تو نیـــست آخر این راه رسیدن به آرزوهای تو نـــــــیست او هر شب در حال خودش به سر میــــــــــبرد اگر با او همسفر باشی ، آرزوهای تو را به گور میــــــــبرد او هر روز با چند دل ، همدل اســـــــــــت با چند آغوش، همبستر اســــــــــــت با چند غریبه، همسفر اســـــــــــت حرفهای من یک هشدار برای تو اســــــــت دلم برایت سوخت ، هنوز اینجا پایان راه تو نیــــــــست تو اشتباه نکردی ، هنوز گناهی شامل حال تو نیســـــــــت او اشتباه میکند که هنوز معنی عشق را نمیــــــــدان میکند عشق همان هوس اســــــت ، هنوز معنی دوست داشتن را نمیـــــــــداند با یک دل وفادار بمان ، همیشه عاشق یک دل بـــــمان این را بدان که هیچگاه به امید عشق دوم نمــــــان از هــــــــــوس بیـــــــــــزارم همیشه از آغوش گرم و نرم او میـــــگریزم آغوش من مال یکی اســــــــــت دلم وفادار کسی اســـــــــت رفتن این راه در مرام ما نیســـــــــت دل من بازیچه دست آنها نیســــــــت آغوش فقط مال یک نفر اســــــــــت عشق بازی و هوس زودگذر اســــــــت به فکر پاک ماندن ، و همیشه ماندن بــــــــــاش که عشقهای این زمانه هوس اســـــــــت.