Let it Snow
31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
37.9 kb
کیفیت:
183×197
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن ! تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟! در نهـایت احسـاس همـدردی …