31 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
36.99 kb
کیفیت:
500×772
{total} بازدید:
1
هیـچ گاه اجازه نـده تـرس و غـرور احمقانـه کـاری کنـد آدمی را که برایت عزیز اسـت را از دسـت بدهی...