0 views

With

File Size

70.46 Kb

Dimension

500 x 500

Description

با زبان بغض از دنیا شکایت می‌کنم
از لب خندان مردم نیز، حیرت می‌کنم
از گِلی دیگر مرا شاید پدید آورده‌اند
در کنار دیگران احساس غربت می‌کنم
سرگذشتم بس که غمگین است حتیٰ سنگ‌ها
اشک می‌ریزند تا از خویش صحب...View More
REZA
عدل تو زمانه را نگهدار بس است تایید تو دین و ملک را یار بس است چون کار جهان کلک تو می‌دارد راست تا هست جهان کلک تو بر کار بس است