6 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
6 خرداد, 1396
سایز فایل:
46.52 kb
کیفیت:
500×600
{total} بازدید:
1
سکــــُوت . . . شــایــد آخـریــن گزینـــه ام بـاشـــد . . . وقتـــی میـــان تمـــام نبـودنهـــا . . . بـــه تُــویــی فکـــر میکنــــم . . . کـــه دیگـــر نَــدارمَــت . . .